هاست دانلود ایران

پلن فروردین - دانلود ایران
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن ادیبهشت - دانلود ایران
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن خرداد - دانلود ایران
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن تیر - دانلود ایران
 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن مرداد - دانلود ایران
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن شهریور - دانلود ایران
 • 200GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن مهر - دانلود ایران
 • 500GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل